top of page
Search
  • Writer's pictureAlexx Syaptri

9 GAMES International Corp(Thăng quốc tịch việt nam)

Cần Gấp 100 Bạn => Biết Tiếng Trung Là Lợi Thế => Số Lượnq Có Hạn

Vị trí: Biên, phiên djch & La0 động phổ thông

1. Lươnq: Bao gồm LCB + chuyên cần + hiệu suất + hoa hồng"

Người biết tiếng trung (LCB 1500 + 100 hàng tháng + hoa hồng thành tích)

Người chỉ biết tiếng việt (LCB 1200 + 50 la Mỹ + hoa hồng+ hiệu suất )

2. Thời gian la'm: 12 tiếng, chia ca sáng và tối, mỗi tháng được nghỉ 1 ngày.

3. Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty có đầy đủ quy trình đào tạo và nâng cấp nhânsự

Yêu cầu: 18-35 Tủi và có thể đi xa

Liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page