top of page
Search
  • Writer's picture9 GAMES International Corp

招聘须知及标准(Recruitment Instructions and Standards)

招聘对象:越南、台湾、巴基斯坦、新加坡、马来西亚、等全球华裔、巴西及南美洲地区。

年龄:18-35岁,男女均可。

语言要求:英语、中文、越南语、中文英语、中文越南语、葡萄牙(西班牙)英文、印尼语、印尼中文。

应聘者须持有本国状态正常的护照和签证、疫苗卡、无犯罪记录,要求应聘者身体健康。

薪资待遇:1200美金-2000美金底薪+绩效+提成。

(根据应聘者面试情况合理分配到合适的岗位)


Recruitment target: Vietnam, Taiwan, Pakistan, Singapore, Malaysia, and other global Chinese, Brazil and South America regions.

Age: 18-35 years old, both male and female.

Language requirements: English, Chinese, Vietnamese, Chinese English, Chinese Vietnamese, Portuguese (Spain) English, Indonesian, Indonesian Chinese.

Applicants must hold a passport and visa in normal state in their country, a vaccine card, and no criminal record. Applicants are required to be in good health.

Salary: $1,200-$2,000 basic salary + performance + commission.

(According to the interview situation of the candidates, they will be reasonably assigned to suitable positions)


Đối tượng tuyển dụng: Việt Nam, Đài Loan, Pakistan, Singapore, Malaysia và các khu vực toàn cầu khác của Trung Quốc, Brazil và Nam Mỹ.

Độ tuổi: 18-35 tuổi, cả nam và nữ.

Yêu cầu ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt, Tiếng Anh Trung Quốc, Tiếng Trung Việt, Tiếng Bồ Đào Nha (Tây Ban Nha) Tiếng Anh, Tiếng Indonesia, Tiếng Trung Indonesia.

Người nộp đơn phải có hộ chiếu và thị thực ở trạng thái bình thường tại quốc gia của họ, thẻ tiêm chủng và không có tiền án. Người nộp đơn phải có sức khỏe tốt.

Mức lương: $ 1.200- $ 2.000 lương cơ bản + hiệu suất + hoa hồng.

(Tùy theo tình hình phỏng vấn của ứng viên sẽ được bố trí hợp lý vào các vị trí phù hợp)


32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page